هندسه یازدهم پیشرفته استاد بنی هاشمی

395,000 تومان

💿 ۲۷ حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : ریاضی

👨‍🏫 مدرس : استاد سعید بنی هاشمی

دسته بندی: ریاضی نظام جدید
DVD 1:<<< فصل اول: دایره-درس اول: مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره
DVD 2:<<< فصل اول: دایره-درس اول: مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره و فصل اول: دایره-درس دوم: رابطه های طولی در دایره
DVD 3:<<< فصل اول: دایره-درس دوم: رابطه های طولی در دایره
DVD 4:<<< فصل اول: دایره-درس دوم: رابطه های طولی در دایره و فصل اول: دایره-درس سوم:چند ضلعی های محاطی و محیطی
DVD 5:<<< فصل اول: دایره-درس سوم:چند ضلعی های محاطی و محیطی
DVD 6:<<< فصل اول: دایره-درس سوم:چند ضلعی های محاطی و محیطی
DVD 7:<<< فصل اول: دایره-درس سوم:چند ضلعی های محاطی و محیطی
DVD 8:<<< فصل اول: دایره-درس سوم:چند ضلعی های محاطی و محیطی و تست های جمع بندی فصل اول
DVD 9:<<< فصل اول: دایره-تست های جمع بندی فصل اول
DVD 10:<<< فصل دوم: تبدیل های هندسی-درس اول: تبدیل هندسی
DVD 11:<<< فصل دوم: تبدیل های هندسی-درس اول: تبدیل هندسی
DVD 12:<<< فصل دوم: تبدیل های هندسی-درس اول: تبدیل هندسی
DVD 13:<<< فصل دوم: تبدیل های هندسی-درس اول: تبدیل هندسی و درس دوم:کاربرد تبدیل ها
DVD 14:<<< فصل دوم تبدیل های هندسی-درس دوم: کاربرد تبدیل ها
DVD 15:<<< فصل دوم تبدیل های هندسی-درس دوم: کاربرد تبدیل ها و درس سوم: تبدیل های تقارنی یک شکل هندسی
DVD 16:<<< فصل دوم تبدیل های هندسی-درس سوم: تبدیل های تقارنی یک شکل هندسی
DVD 17:<<< فصل سوم: روابط طولی در اشکال هندسی-درس اول: قضیه سینوس ها
DVD 18:<<< فصل سوم: روابط طولی در اشکال هندسی-درس اول: قضیه سینوس ها و درس دوم: قضیه کوسینوس ها
DVD 19:<<< فصل سوم:روابط طولی در اشکال هندسی و درس دوم: قضیه کوسینوس ها
DVD 20:<<< فصل سوم:روابط طولی در اشکال هندسی و درس دوم: قضیه کوسینوس ها و درس سوم: قضیه نیمسازهای زوایای داخلی مثلث
DVD 21:<<< فصل سوم:روابط طولی در اشکال هندسی-درس سوم: قضیه نیمسازهای زوایای داخلی مثلث و درس چهارم: دستور هرون و قانون سینوسی برای مساحت
DVD 22:<<< فصل سوم:روابط طولی در اشکال هندسی-درس چهارم: دستور هرون و قانون سینوسی برای مساحت
DVD 23:<<< مثال و تست های تکمیلی و ترکیبی فصل سوم
DVD 24:<<< مثال و تست های تکمیلی و ترکیبی
۰/۵ (۰ نظر)
فهرست