حراج!

جمع بندی ریاضی تجربی استاد دادبام

585,000 تومان 468,000 تومان

? 19 حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : تجربی

?‍? مدرس : استاد مجتبی دادبام

دسته بندی: ریاضی

نقد و بررسی تخصصی جمع بندی ریاضی تجربی

جمع بندی ریاضی تجربی

دیسککد درسنام درسنام استادمبحثتایم کلاس
1RTD-196جمع بندی ریاضی تجربی دادباممجموعه ها01:19:14
2RTD-197جمع بندی ریاضی تجربی دادبامالگو  و  دنباله – تصاعد حسابی – تصاعد هندسی01:16:17
3RTD-198جمع بندی ریاضی تجربی دادباممعادله درجه دوم01:11:58
4RTD-199جمع بندی ریاضی تجربی دادبامتابع درجه دوم – معادلات گویا – معادلات گنگ00:46:37
5RTD-200جمع بندی ریاضی تجربی دادبامقدر مطلق – رسم نمودار – انتقال نمودار ها01:06:13
6RTD-201جمع بندی ریاضی تجربی دادبامجزء صحیح – توابع پله ای01:04:28
7RTD-202جمع بندی ریاضی تجربی دادبامتابع ( مقدمات ، انواع تابع

 انتقال نمودارها ، دامنه تابع )

01:17:32
8RTD-203جمع بندی ریاضی تجربی دادبامتابع ( تعین علامت ،  اعمال جبری روی توابع –

توابع صعودی و نزولی )

01:26:07
9RTD-204جمع بندی ریاضی تجربی دادبامتابع ( ادامه توابع صعودی و نزولی – ترکیب توابع)01:08:25
10RTD-205جمع بندی ریاضی تجربی دادبامتابع ( تابع یک به یک  – تابع وارون )01:06:26
11RTD-206جمع بندی ریاضی تجربی دادبامحد  و پیوستگی ( محاسبه حد از روی نمودار- محاسبه حد از روی ضابطه )01:11:17
12RTD-207جمع بندی ریاضی تجربی دادبامحد و پیوستگی  ( رفع ابهام  – تقسیم – حد بی نهایت )01:16:53
13RTD-208جمع بندی ریاضی تجربی دادبامحد و پیوستگی (حد در بی نهایت ، پیوستگی)01:08:11
14RTD-209جمع بندی ریاضی تجربی دادباممشتق ( تعریف مشتق با رویکرد نمودار –

تعریف مشتق با رویکرد  فرمول های مشتق)

01:11:04
15RTD-210جمع بندی ریاضی تجربی دادباممشتق ( مشتق گیری ، مشتق پذیری)01:15:51
16RTD-211جمع بندی ریاضی تجربی دادباممشتق (نقاط مشتق ناپذیر معروف ، آهنگ تغییر)00:53:14
17RTD-212جمع بندی ریاضی تجربی دادبامکاربرد مشتق

 (بررسی یکنوایی تابع  ، اکسترمم های نسبی)

01:14:49
18RTD-213جمع بندی ریاضی تجربی دادبامکاربرد مشتق

 ( اکسترمم های مطلق –  بهینه سازی)

01:13:00
19RTD-214جمع بندی ریاضی تجربی دادبامهندسه تحلیلی01:10:30
تاریخ تحویل به تدوینگرتاریخ تدوین بازبینیشخص بازبینتاریخ تدوین نهایی
14/2/9816/2/98استاد دادبام22/2/98

 

فهرست