جمع بندی ریاضی تجربی استاد دادبام (نظام جدید)

540,000 تومان

💿 ۱۹ حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : تجربی

👨‍🏫 مدرس : استاد مجتبی دادبام

دسته بندی: ریاضی نظام جدید

نقد و بررسی تخصصی جمع بندی ریاضی تجربی

جمع بندی ریاضی تجربی

دیسککد درسنام درسنام استادمبحثتایم کلاس
۱RTD-196جمع بندی ریاضی تجربی دادباممجموعه ها۰۱:۱۹:۱۴
۲RTD-197جمع بندی ریاضی تجربی دادبامالگو  و  دنباله – تصاعد حسابی – تصاعد هندسی۰۱:۱۶:۱۷
۳RTD-198جمع بندی ریاضی تجربی دادباممعادله درجه دوم۰۱:۱۱:۵۸
۴RTD-199جمع بندی ریاضی تجربی دادبامتابع درجه دوم – معادلات گویا – معادلات گنگ۰۰:۴۶:۳۷
۵RTD-200جمع بندی ریاضی تجربی دادبامقدر مطلق – رسم نمودار – انتقال نمودار ها۰۱:۰۶:۱۳
۶RTD-201جمع بندی ریاضی تجربی دادبامجزء صحیح – توابع پله ای۰۱:۰۴:۲۸
۷RTD-202جمع بندی ریاضی تجربی دادبامتابع ( مقدمات ، انواع تابع

 انتقال نمودارها ، دامنه تابع )

۰۱:۱۷:۳۲
۸RTD-203جمع بندی ریاضی تجربی دادبامتابع ( تعین علامت ،  اعمال جبری روی توابع –

توابع صعودی و نزولی )

۰۱:۲۶:۰۷
۹RTD-204جمع بندی ریاضی تجربی دادبامتابع ( ادامه توابع صعودی و نزولی – ترکیب توابع)۰۱:۰۸:۲۵
۱۰RTD-205جمع بندی ریاضی تجربی دادبامتابع ( تابع یک به یک  – تابع وارون )۰۱:۰۶:۲۶
۱۱RTD-206جمع بندی ریاضی تجربی دادبامحد  و پیوستگی ( محاسبه حد از روی نمودار- محاسبه حد از روی ضابطه )۰۱:۱۱:۱۷
۱۲RTD-207جمع بندی ریاضی تجربی دادبامحد و پیوستگی  ( رفع ابهام  – تقسیم – حد بی نهایت )۰۱:۱۶:۵۳
۱۳RTD-208جمع بندی ریاضی تجربی دادبامحد و پیوستگی (حد در بی نهایت ، پیوستگی)۰۱:۰۸:۱۱
۱۴RTD-209جمع بندی ریاضی تجربی دادباممشتق ( تعریف مشتق با رویکرد نمودار –

تعریف مشتق با رویکرد  فرمول های مشتق)

۰۱:۱۱:۰۴
۱۵RTD-210جمع بندی ریاضی تجربی دادباممشتق ( مشتق گیری ، مشتق پذیری)۰۱:۱۵:۵۱
۱۶RTD-211جمع بندی ریاضی تجربی دادباممشتق (نقاط مشتق ناپذیر معروف ، آهنگ تغییر)۰۰:۵۳:۱۴
۱۷RTD-212جمع بندی ریاضی تجربی دادبامکاربرد مشتق

 (بررسی یکنوایی تابع  ، اکسترمم های نسبی)

۰۱:۱۴:۴۹
۱۸RTD-213جمع بندی ریاضی تجربی دادبامکاربرد مشتق

 ( اکسترمم های مطلق –  بهینه سازی)

۰۱:۱۳:۰۰
۱۹RTD-214جمع بندی ریاضی تجربی دادبامهندسه تحلیلی۰۱:۱۰:۳۰
تاریخ تحویل به تدوینگرتاریخ تدوین بازبینیشخص بازبینتاریخ تدوین نهایی
۱۴/۲/۹۸۱۶/۲/۹۸استاد دادبام۲۲/۲/۹۸

 

۰/۵ (۰ نظر)
فهرست