بیگ بنگ ۲ (ریاضی ۳ تجربی) نظام جدید

605,000 تومان

💿 ۲۳ حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : تجربی

👨‍🏫 مدرس : استاد مهربان

دسته بندی: ریاضی نظام جدید

بیگ بنگ ۲ریاضی دوازدهم تجربی (ریاضی ۳) تدریس استاد مهربان

بسته آموزشی بیگ بنگ ۲ در ادامه مباحث بیگ بنگ ۱ در موسسه ونوس تولید و منتشر شده است. این مجموعه با تدریس استاد مهربان ریاضی سال دوازدهم رشته تجربی (ریاضی ۳ تجربی ) را به صورت نکته به نکته مورد آموزش قرار داده است و شامل ۲۳ حلقه دی وی دی آموزشی در بردارنده فصول مشتق، کاربرد مشتق ، هندسه و احتمال می‌باشد. جزئیات دی وی دی های این مجموعه عبارت است از: 

بیگ بنگ۲ – ریاضی ۳ تجربی
ردیفدیسکعنوان تیتر درس / بخش بندی دروسمبحث روی تخته تایم نهایی فیلم
۱حلقه ۱فصل چهارم : مشتقدرس اول ( آشنایی با مفهوم مشتق)۱:۰۲:۲۷
۲حلقه ۲فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)۱:۱۰:۱۰
۳حلقه ۳فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)۱:۰۴:۲۴
۴حلقه ۴فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)۱:۰۰:۱۶
۵حلقه ۵فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)۱:۰۳:۰۸
۶حلقه ۶فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)۱:۰۸:۲۲
۷حلقه ۷فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)۱:۰۲:۲۲
۸حلقه ۸فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)۱:۱۰:۴۶
۹حلقه ۹فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)- درس سوم(آهنگ متوسط تغيير و آهنگ لحظه ای تغییر)۱:۲۷:۳۷
۱۰حلقه ۱۰فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع)۱:۰۳:۳۳
۱۱حلقه ۱۱فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع)۱:۰۵:۴۳
۱۲حلقه ۱۲فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع)۱:۰۳:۲۴
۱۳حلقه ۱۳فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع)۱:۰۲:۴۷
۱۴حلقه ۱۴فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع)۱:۰۴:۳۳
۱۵حلقه ۱۵فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع) -درس دوم: بهينه سازی۱:۲۵:۴۵
۱۶حلقه ۱۶فصل ششم : هندسهدرس اول (تفکر تجسمي و آشنايي با مقاطع مخروطی)۱:۰۴:۳۱
۱۷حلقه ۱۷فصل ششم : هندسهدرس اول (تفکر تجسمي و آشنايي با مقاطع مخروطی)۱:۰۰:۴۹
۱۸حلقه ۱۸فصل ششم : هندسهدرس اول (تفکر تجسمي و آشنايي با مقاطع مخروطی)۰:۴۷:۰۷
۱۹حلقه ۱۹فصل ششم : هندسه درس اول (تفکر تجسمي و آشنايي با مقاطع مخروطی)
– درس دوم: دايره
۱:۰۲:۱۳
۲۰حلقه ۲۰فصل ششم : هندسه درس دوم: دايره۱:۰۴:۴۴
۲۱حلقه ۲۱فصل ششم : هندسهدرس دوم: دايره۰:۴۲:۱۴
۲۲حلقه ۲۲فصل هفتم : احتمال درس اول : قانون احتمال کل۰:۵۵:۱۲
۲۳حلقه ۲۳فصل هفتم : احتمالمسائل مربوط به کيسه(ظرف) و مهره۰:۵۱:۰۹

 

۰/۵ (۰ نظر)
فهرست