حراج!

اقتصاد دهم بخش دوم

360,000 تومان 180,000 تومان

? ۱۸ حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : انسانی

?‍? مدرس : استاد نسرین جعفری

دسته بندی: انسانی
لوحکد درسنام درساستادمبحثتایم کلاس
۱EJ-32اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۲ : نهاد های پولی و مالی –

فصل اوّل: پول

۰۱:۰۸:۴۱
۲EJ-33اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۲ : نهاد های پولی و مالی –

فصل اوّل: پول

۰۱:۳۰:۳۶
۳EJ-34اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۲ : نهاد های پولی و مالی –

فصل دوم : بانک

۰۱:۳۵:۲۹
۴EJ-35اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۲ : نهاد های پولی و مالی –

فصل سوم: بازار سرمایه – بورس

۰۱:۱۳:۴۱
۵EJ-36اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۳ : توسعة  اقتصادی –

فصل اوّل : رشد ، توسعه و پیشرفت

۰۱:۰۳:۲۳
۶EJ-37اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۳ : توسعة  اقتصادی –

فصل اوّل : رشد ، توسعه و پیشرفت

۰۰:۵۷:۴۲
۷EJ-38اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۳ : توسعة اقتصادی –

فصل دوم : فقر و توزیع درآمد

۰۱:۰۲:۱۲
۸EJ-39اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۳ : توسعة اقتصادی –

فصل دوم : فقر و توزیع درآمد

۰۱:۰۷:۰۵
۹EJ-40اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۴ : مدیریت کلان اقتصادی –

فصل اوّل : دولت و اقتصا د

۰۱:۰۳:۴۲
۱۰EJ-41اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۴ : مدیریت کلان اقتصادی –

فصل اوّل : دولت و اقتصا د

۰۱:۰۰:۳۳
۱۱EJ-42اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۴ : مدیریت کلان اقتصادی –

فصل دوم : بودجه و امور مالی دولت

۰۱:۲۱:۱۹
۱۲EJ-43اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۴ : مدیریت کلان اقتصادی –

فصل دوم : بودجه و امور مالی دولت

۰۱:۰۵:۴۳
۱۳EJ-44اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۴ : مدیریت کلان اقتصادی –

فصل دوم : بودجه و امور مالی دولت

۰۱:۱۹:۴۵
۱۴EJ-45اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۵ : اقتصاد جهان و ایران –

فصل اوّل : اقتصاد بین الملل

۰۱:۱۲:۱۱
۱۵EJ-46اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۵ : اقتصاد جهان و ایران –

فصل اوّل : اقتصاد بین الملل

۰۱:۰۵:۲۶
۱۶EJ-47اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۵ : اقتصاد جهان و ایران –

فصل اوّل : اقتصاد بین الملل

۰۱:۰۱:۱۷
۱۷EJ-48اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۵ : اقتصاد جهان و ایران –  فصل دوم : اقتصاد ایرا ن۰۱:۰۲:۳۴
۱۸EJ-49اقتصاد کنکور–  بسته دومجعفریبخش ۵ : اقتصاد جهان و ایران –

فصل سوم : اقتصاد ایران در مسیر  پیشرفت

۰۰:۴۲:۱۱

 

 

 

تاریخ تحویل به تدوینگرتاریخ تدوین بازبینیشخص بازبینتاریخ تدوین نهاییجزوه
۱۷/۴/۹۸۲۳/۴/۹۸دارد

 

۰/۵ (۰ نظر)
فهرست